การรับมอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จากอู่บางกอกด๊อกซึ่งเป็นผู้รับเหมา