หอจดหมายเหตุสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย ปีที่ 119 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ทรงบาตร ณ บริเวณด้านหน้าตึกสถานเสาวภา สภากาชาดไทย จากนั้นได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอาคารมหิดลวงศานุสรณ์ และมีพระราชดำริให้สภากาชาดไทยปรับปรุงอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารหอจดหมายเหตุ

สภากาชาดไทยได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุที่สำคัญของสภากาชาดไทย ตั้งแต่การก่อตั้งสภาอุณาโลมแดงจวบจนปัจจุบัน

อาคารมหิดลวงศานุสรณ์ เป็นประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 500,000 บาท สำหรับก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นสถานที่ค้นคว้าและทดลองผลิตวัคซีนบีซีจีขึ้นใช้เองภายในประเทศ ดังพระราชดำรัสในพิธีเปิดตึกมหิดลวงศานุสรณ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2496 ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “สมาชิกในสายสกุลมหิดล รวมทั้งข้าพเจ้ามีความพอใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย”

หอจดหมายเหตุสภากาชาดไทยแห่งนี้จะเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญที่อำนวยประโยชน์ในการรวบรวมจัดเก็บ จัดแสดง ให้บริการสอบค้นข้อมูล และอนุรักษ์เอกสารสำคัญของสภากาชาดไทย ซึ่งถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่า และเป็นประจักษ์พยานถึงภารกิจเพื่อมนุษยธรรม ความภาคภูมิใจ และความศรัทธาของประชาชนต่อสภากาชาดไทย