พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ.2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีพระราชประสงค์ ให้นำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดสากล ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

เอกสารจดหมายเหตุ

๑๐๐ ปีสภากาชาดไทย

โปสเตอร์

อนุสัญญาเจนีวา

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิดสาขาสถานีกาชาด 7 จ.อุบล 20-22 ธ.ค. 37

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิดสนามเด็กเล่นสภากาชาดไทย จ. จันทบุรี 30 มี.ค.-10 เม.ย.2538

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิดกาชาด13 จ.ตาก 21-22 ธ.ค. 37

ห้องคลัง

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก ปี 2497

แผ่นป้ายประชาสมาชิก ปี 2493


ข่าวประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558