พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ.2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีพระราชประสงค์ ให้นำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดสากล ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภารกิจหลักของสภาชาดไทย โดยมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกาชาดสากล และสภากาชาดไทย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนภารกิจหน้าที่ด้านต่าง ๆ ตามหลักการกาชาดทั้ง 7 ประการ ซึ่งมุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนควรได้รับการปลูกฝังเรื่องของจิตอาสาและเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งเป็นหลักการกาชาดที่สำคัญ

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งนิทรรศการออกเป็น 7 ส่วน ซึ่งใช้สีของรุ้ง เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย ดังนี้

1. สถาปนาสันติธรรม (Foundation of world Humanitarianism) ใช้สีแดง สีของสภากาชาดไทย สื่อถึงอุณาโลม อันเป็นอุดมการณ์ของกาชาด จะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กำเนิดกาชาดสากล สภากาชาดไทย และ สัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย

2. บูรณาการสถานศึกษา (Intregration of Medical Training) ใช้สีแสด สื่อถึงพระอาทิตย์หรือพลังแห่งการรักษา จัดแสดงภารกิจของสภากาชาดไทยด้านการแพทย์ การพยาบาล และการให้การศึกษาด้านแพทย์และพยาบาล

3. โอสถบริรักษ์ (Prevention of Fatal Diseases) ใช้สีเหลืองสื่อถึงความนุ่มนวล จัดแสดงภารกิจการผลิตเซรุ่ม ละวัคซีนเพื่อการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ

4. อภิบาลดรุณ(Provision of Childcare Services) ใช้สีเขียว สื่อถึงการเจริญเติบโต ถือเป็นกำลังและอนาคตของชาติ แสดงภารกิจของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

5. บุญเกษม ( Campaigning Charitable Donations) ใช้สีน้ำเงิน สื่อถึงทรัพย์และการให้ จัดแสดงภารกิจของศูนย์รับบริจาคต่างๆ ของสภากาชาดไทย

6. บำเพ็ญคุณากร ( Alleviating Human Suffering) ใช้สีคราม สื่อถึงการให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดไทยที่แพร่ไปทั่วโลก จัดแสดงภารกิจในด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย

7. อมรสาธุการ (Honouring Patrons and Donors) ใช้สีม่วง สื่อถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์ และจัดแสดงยกย่องผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สภากาชาดไทย