สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิดกาชาด13 จ.ตาก 21-22 ธ.ค. 37

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน เปิดสถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2537