สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิดสาขาสถานีกาชาด 7 จ.อุบล 20-22 ธ.ค. 37

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน เปิดสาขาสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2537