จดหมายเหตุสภากาชาดไทย
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ.2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีพระราชประสงค์ ให้นำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดสากล ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

เอกสารจดหมายเหตุ

สนองโอฐ สภากาชาด เล่มที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๐

สนองโอฐสภากาชาด เล่มที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๖๙

สนองโอฐสภากาชาด เล่มที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๖๘

สนองโอฐสภากาชาด เล่มที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๖๗

การรับมอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จากอู่บางกอกด๊อกซึ่งเป็นผู้รับเหมา

สันนิบาตสภากาชาด ขอให้ตรวจแก้รายนามและสำนักงานตามบาญชีที่แนบมาให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการส่งหนังสือต่อไป

ห้องคลัง

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก ปี 2497

แผ่นป้ายประชาสมาชิก ปี 2493


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดหอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์

กิจกรรมวันเด็กสภากาชาด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาจักรีสิรินธร สภากาชาดไทยรวมน้ำใจชาวประชา

โครงการกิจกรรม K.I.D.(คิด)