จดหมายเหตุสภากาชาดไทย
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ.2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีพระราชประสงค์ ให้นำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดสากล ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

เอกสารจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยะสมาคมแห่งกรุงสยาม เล่ม ๑๒

จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยะสมาคมแห่งกรุงสยาม เล่ม ๑๑

จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยะสมาคมแห่งกรุงสยาม เล่ม ๙

จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยะสมาคมแห่งกรุงสยาม เล่ม ๘

จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยะสมาคมแห่งกรุงสยาม เล่ม ๑๔

จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยะสมาคมแห่งกรุงสยาม เล่ม ๑๓

ห้องคลัง

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก

เข็มประชาสมาชิก ปี 2497

แผ่นป้ายประชาสมาชิก ปี 2493


ข่าวประชาสัมพันธ์