สันนิบาตสภากาชาด ขอให้ตรวจแก้รายนามและสำนักงานตามบาญชีที่แนบมาให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการส่งหนังสือต่อไป