สนองโอฐสภากาชาด เล่มที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๖๙

สนองโอฐสภากาชาด เล่มที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๖๙