สนองโอฐสภากาชาด เล่มที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๖๘

สนองโอฐสภากาชาด เล่มที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๖๘