จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยะสมาคมแห่งกรุงสยาม เล่ม ๘