JAPAN Tour

ภาพในหลวงสมเด็จพระนางเจ้า ICRC

ต้อนรับนโรดม สีหนุแห่งกัมพูชา

งานกาชาด พ.ศ.2470

งานกาชาด พ.ศ.2468

เสด็จฯประชุมกาชาดสากล 27 เมื่อ 31 ตค - 3 พย 2542 ประเทศสวิส ภาพจริงเก็บในกล่องแดงตู้เหล็ก

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิดสาขาสถานีกาชาด 7 จ.อุบล 20-22 ธ.ค. 37

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิดสนามเด็กเล่นสภากาชาดไทย จ. จันทบุรี 30 มี.ค.-10 เม.ย.2538

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิดกาชาด13 จ.ตาก 21-22 ธ.ค. 37

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิด กาชาด12 อ.ทุ่งสง 16 ส.ค. 34

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯกาชาด8 จ.เพชรบรี 24-25 ส.ค. 39

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ จ.สมุทรสาคร 2538

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ กาชาด12 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 22-28 ส.ค.36

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จ.อ่างทอง 27-29 ก.ย. 42

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดตึกสังวร 9 23 มี.ค. 43

สมเด็จพระเทพฯเสด็จกาชาด6 วันที่ 28 ต.ค. 40

สมเด็จพระเทพฯเปิดตึกกองบรรเทาทุกข์ 2 ม.ค. 30

สมเด้จพระเทพฯ เสด็จพม่า

สมเด็จพระเทพฯ เยี่ยมเด็กกำพร้า

สมเด็จพระเทพฯ

วิ่ง 100 ปีกาชาดไทยประสานใจอาเซี่ยนจาก จ.ชุมพร-กทม. 2-8 พ.ค. 36

รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ จ.พิษณุโลก ผ.อ.มอบของผู้ประสบอุทกภัย 7-8 ก.ย.37

พระเทพสมเด็จฯทอดพระกฐิน ณ วัดน้อยนอก จ.นนทบุรี(19 ตุลาคม 2554)

2546 กย 08 เปิดตึกสภานายิกา ณ สถานเสาวภา