ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พุทธศักราช 2520 -2534

การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาด

บัญชีจำนวนยาและเครื่องพยาบาลที่สภาอุณาโลมแดงส่งไปให้ตามมณฑลต่าง ๆ (ม.ท.)

พระยาศรีสรราชภักดี ยกระบัตรทัพบกมีหนังสือถึงพลเอกเจ้าพระยาบดินเดชานุชิต ผู้รั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เรื่องเงินค่าพาหนะรถรางซึ่งได้จ่ายให้เสมียนและคนงานไปทำการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัทบางกอกด๊อกส่งบาญชีรายการเหมาการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรมสุขาภิบาลขอให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำริการที่จะทำสะพานข้ามหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่่งตรงกับต้นไม้ที่กระทรวงสุขาภิบาลได้ปลูกไว้เพื่อความสวยงามของถนน

นายพลเอกเจ้าพระยาบดินทรเดชนานุชิต ผู้ช่วยเสนายศกระทรวงกลาโหมขออนุญาตขุดถนนศาลาแดงเพื่อผังท่อน้ำลอกออกจากโรงพยาบาลจุฬาภรณฑ์ไปลงคลองหัวลำโพง

บริษัทบางกอกด็อกขอซื้อศิลาย่อยในการสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัทบางกอกด๊อกขอเปิดประตูน้ำ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมให้ตึกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การแก้ไขพื้นตึกชั้นล่างของตึกใหญ่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัทบางกอกด็อก ชี้แจงเรื่องทำช่องสำหรับเดินสายไฟฟ้าซึ่งต้องคิดค่าจ้างพิเศษ

คำแปลกฏหมายเพิ่มเติมแห่งสัญญษเจนีวาว่าด้วยการรักษาพยาบาลทหารที่ถูกบาดเจ็บในเวลาสงคราม

กงสุลอเมริกันส่งหนังสือกับแคตาล๊อกเครื่องเวชภัณฑ์ให้แก่กรรมการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

การทำสัญญาก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่างบริษัทบางกอกด็อกกับเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

หม่อมเจ้าบวรเดช อรรคราชฑูตสยามกรุงปารีส แจ้งว่ากรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ขอข้อบังคับสภาอุณาโลมแดงของประเทศสยาม

การสร้างโรงพยาบาลอุณาโลมแดงและการเช่าที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลต่อกรมพระคลังข้างที่ปีละ 215 บาท

กรมแพทย์ทหารบกได้ไปตรวจที่บ้านเก่าของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ตำบลศาลาแดง เพื่อที่จะจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง

มองชิเออร์สวาต อยากทราบว่าในกรุงสยาม มีเรดครอสโซไซตี้สำหรับช่วยคนบาดเจ็บหรือไม่

การจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงและกฏข้อบังคับของสภาอุราโลมแดงแห่งกรุงสยาม

สภาอุณาโลมแดงอังกฤษได้ว่าการแทนสภาอุณาโลมแดงกลางแห่งอังกฤษ

รายงานเอกสารโต้ตอบเกี่ยวกับสภาอุณาโลมแดง

สภากาชาดสาปญ ขอรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาอุนาโลมแดงเพื่อนำไปพิมพ์ลงหนังสือ

พระราชหัตเลขาถึงพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี สภานายิกาอุณาโลมแห่งแห่งสยาม

ทะเบียนรายจ่าย