เข็มสันนิบาตสภากาชาด

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนบนมีช่องสำหรับห้อยพื้นสีขาว มีเครื่องหมายเรียงอยู่ในแนวตั้ง คือ เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง, เครื่องหมายกาชาดสีแดง และสิงห์กับดวงอาทิตย์